Perhekoti Iirisrinne
KELA -MUISTILIITTO - OMAISHOITAJAT - SUVANTO RY - SETA

Joustavuus

Perheessä elämä vaatii asukkailta ja perhekodin työntekijöiltä kiireetöntä otetta elämään. Työntekijä sitoutuu olemaan läsnä jokaisen asukkaan arjen tarvitseman tuen mukaisesti. Jokainen päivä on erilainen ja niin on ihmisen tarpeetkin päiväkohtaisia. Asukkaan täytyy tuntea että hänestä välitetään ja hänen elämänsä on arvokasta.

Kiireettömyys

Luova ajattelu tarvitsee kiireetöntä ja stressitöntä aikaa. Maailmanmenon nopeutuessa on kiire ja ajankäytön ongelmat jokapäiväistä arkeamme. Maailmanmenoa emme voi hidastaa, mutta omaan ajankäyttöön voi vaikuttaa monin keinoin. Kiireettömyys ja rauhallinen toiminta kuuluu perhekotimme normaaliin arkeen.

Työtätekevän perhehoitajan voimavarat koostuvat terveydestä, toimintakyvystä ja osaamisesta. Voimavaroihin vaikuttavat myös hoitajan omat arvot, asenteet, työmotivaatio ja työtyytyväisyys omassa kodissa. Tärkeimpiä toimintaedellytyksiä ovat vaikutusmahdollisuudet omien töidensä järjestelyyn ja työtehtävien kehittelyyn asukkaiden kanssa.

Yksilöllisyy

Jokainen perhekodin asukas on yksi perheenjäsen perhekodissa. Jokaisen tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Jokainen voi olla oma itsensä ja perheenjäsenenä tasavertainen. Jokaisella voi olla omat tarpeensa ja mieltymyksensä päivänkulkuun.

Asiakaslähtöisyys

Toimintamme tavoitteena on yhdessä tekeminen ja asiakkaiden kanssa yhdessä suunniteltujen toimintojen toteutus. Jokainen asukas on ainutkertainen ja toimii voimavarojensa mukaisesti.

Luotettavuus

Toiminnan periaatteisiin kuuluu molemminpuolinen luottamus. Se mikä luvataan, myös huolehditaan että se toteutuu. Omaisten kanssa sovitut asiat hoidetaan ja informoidaan omaisille asioista avoimin mielin. Pidämme huolen siitä että suunnitellut asiat toteutuvat aikataulussa ja toteutumat ilmoitetaan taholle joka niistä tarvitsee tietoa.

Palvelun ja toiminnan laatu

Laadun voi määritellä kyvyksi tunnistaa, määritellä ja täyttää asiakkaan palvelujen tarve ammattitaitoisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, edullisin kustannuksin sekä lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812.)

Asiakastyössä tämä näkyy hyvän ja joustavan palvelun perustana niin, että asiakkaan palveluntarvetta seurataan jatkuvasti. Iirisrinteen asukkailla on oikeus hyvään ja tasa-arvoiseen kohteluun itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Toimintamme perustuu asukkaan omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen ja omien voimavarojen arviointiin sekä voimavarojen mukaiseen toimintaan.

Palvelun ja toiminnan eettisyys

Eettisesti hyvälle palvelulle on ominaista huolenpito ja turvallisuus sekä ihmisarvon, itsemääräämisoikeuden, yksityisyyden ja integriteetin kunnioittaminen inhimillisessä palvelusuhteessa. Huolenpitoa ja ihmisarvoa voidaan pitää keskeisimpinä arvoina. Huolenpito ilmenee pyrkimyksenä toteuttaa se, mikä on hyvää, ja välttää pahaa, eli tuetaan, suojellaan ja luodaan turvallisuutta.

Palvelu on yksilöllistä ja asiakkaan arvoja kunnioittavaa. Koti on palveluympäristönä äärimmäisen yksityinen. Asiakkaan kotia on kunnioitettava hänen omana alueenaan. Työntekijä on siellä vieras ja hänen tulee ymmärtää kodin yksityisyyden merkitys asiakkaan hyvinvoinnille. Yksityisyys on osa ihmisläheistä palvelua. On tärkeää säilyttää asiakkaan yksityisyys eri asiayhteyksissä.

Perhekoti Iirisrinne